Nowy Regulamin zakupów

REGULAMIN

1. Kosmetyki z Izraela, polski sklep internetowy działający pod adresem kosmetykizizraela.pl prowadzony przez polską firmę Gardenhouse - Produkty z Morza Martwego Anna Kubat, pod adresem ul. Jaworowa 61, 05-830 Nadarzyn, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 2926 przez Wójta Gminy Nadarzyn w 2010 r, z międzynarodowym numerem NIP PL1131003726, numerem REGON 012324816 zwany dalej "SPRZEDAWCĄ".
2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany, aby warunki sprzedaży poprzez stronę www.kosmetykizizraela.pl uwzględniały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem interesów klienta.
3. Kupujący w sklepie internetowym zwany dalej „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.kosmetykizizraela.pl lub składania zamówienia KLIENT może zostać poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy
1. Sklep Kosmetyki z Izraela prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu, poprzez witrynę www.kosmetykizizraela.pl przez którą KLIENT możne składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej PRODUKTEM. Spis PRODUKTÓW znajduje się na w/w stronie.
2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia na wybrany przez KLIE
NTA adres e-mail wprost z systemu sklepowego. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce i numerze przesyłki za pomocą poczty e-mail.
4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy dostępne w funkcji "koszyka": płatność z góry lub za pobraniem w opcji: Kurier 48H ( Poczta Polska) lub Kurier DPD, z którymi SPRZEDAWCA ma podpisaną umowę. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym w funkcji "koszyka"
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest i przesyłana drogą elektroniczną faktura PRO FORMA, ze szczegółami zamówienia, danymi SPRZEDAWCY oraz kwotą w PLN wraz ze spisem zamówionych PRODUKTÓW, na podstawie której KLIENT może dokonać płatności.
6. Klient wraz z zamówieniem otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę ( do wyboru).
§ 2. Ceny
1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.
2. Ceny PRODUKTÓW podane na stronie sklepu Kosmetyki z Izraela są ważne tylko w ofercie internetowej na stronie www.kosmetykizizraela.pl.
§ 3. Termin realizacji zamówień
1. Termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od 24 do 48 godzin liczonych od daty złożenia zamówienia.
2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH
.
3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
§ 4. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.
Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania PRODUKTU przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, e-mailem na adres kontaktowy info@kosmetyki-morzemartwe.pl lub też listem poleconym na adres ul Jaworowa 61, 05-830 Nadarzyn, Gardenhouse - Produkty z Morza Martwego Anna Kubat
4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności poprzez system DOTPAY lub PAYU, jest ważne,  aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone wpłacone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. SPRZEDAWCA nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
9. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności na konto KLIENTA. Jeśli KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przelewem lub zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
1
0. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Wraz z odsyłanym PRODUKTEM KLIENT zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania paragonu fiskalnego lub faktury.
11. Odsyłany PRODUKT nie może nosić znamion użytkowania.
§ 5. Reklamacje
1. SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada to niezgodność z
opisem PRODUKTU, lub PRODUKT został dostarczony w stanie niezupełnym.
4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań: wymiany towaru na nowy;
obniżenia ceny; odstąpienia od umowy. Wybór żądania zależy od KLIENTA.
5. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
6. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
7. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to drogą mailową lub pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY e-mailem na adres info@kosmetyki-morzemartwe.pl lub wysyłać listem poleconym np. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla swojego bezpieczeństwa. Wraz z odsyłanym PRODUKTEM KLIENT zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania paragonu fiskalnego lub faktury.
8
. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
naprawy towaru, wymiany towaru na nowy,
obniżenia ceny towaru,
obowiązek rozpatrzenia reklamacji
spoczywa na SPRZEDAWCY w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
9. PRODUKTY reklamowane należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Jaworowa 61, 05-830 Nadarzyn, Gardenhouse - Produkty z Morza Martwego. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych KLIENTÓW sklepu internetowego jest firma Gardenhouse - Produkty z Morza Martwego Anna Kubat, wpisana do rejestru przedsiębiorców nr 2926 przez Wójta Gminy Nadarzyn w 2010 r, której nadano międzynarodowy numer NIP PL1131003726, numer REGON 012324816.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo i możliwość wglądu do swoich danych osobowych po zalogowaniu do swojego Panelu w sklepie, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie
www.kosmetykizizraela, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres doręczenia PRODUKTÓW, adres e-mail, i numer telefonu komórkowego. Dane te przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia, w tym informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
4. KLIENT w oświadczeniu dostępnym na stronie sklepu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia lub np przesyłania zamówionego newslettera.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych KLIENTA znajdują się na stronie internetowej sklepu.
6. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne, a rejestracja na stronie www.kosmetykizizraela.pl jest bezpłatna.
7. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie`s ( ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez KLIENTA, umożliwiających: zapamiętanie danych logowania KLIENTA oraz innych danych z nim związanych, utrzymania sesji, dostosowania witryny do potrzeb Klientów i zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu.
8. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia swojego komputera dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@kosmetyki-morzemartwe.pl. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną i udzieli na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
1
0. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy można złożyć elektronicznej (e-mail) na adres info@kosmetyki-morzemartwe.pl, a poświadczenie rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA.
11. W przypadku wprowadzania następnych zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani na stronie SPRZEDAWCY z wyprzedzeniem minimum 21 dni. 

 do góry
Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl